دوربین عکاسی دیجیتال

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 5 / 10 / 16.8 / FULL HD / 1/1600 ثانیه / 25-125 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / بدون باتری و کارت حافظه 98 گرم و با باتری و کارت حافظه 114 گرم / تشخیص لبخند, USB, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره / 92.2 × 52 × 19.1

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 20 / 16.8 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-200میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 124 / فوکوس اتوماتیک, WIFI, USB, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, تکنولوژی تشخیص چهره, کارت حافظه, تشخیص لبخند / 92X52X22

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 10 / 18.9 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-250میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 105 / تشخیص لبخند, WIFI, USB, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر, تکنولوژی تشخیص چهره / 92.3X52.4X21.6

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 20 / 18.2 / FULL HD / 25-300 / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, WIFI, USB, فوکوس اتوماتیک

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 20 / 40 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-500میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / بدنه بدون باتری و کارت حافظه 221 گرم و با باتری و کارت حافظه 254گرم / تکنولوژی تشخیص چهره, فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, USB, کارت حافظه, WIFI, تشخیص لبخند / 106.6 × 62 × 34.6

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 50 / 20.4 / FULL HD / 24-1200میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 650 / فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 129.6X93.2X103.2

 

NIKON :: نیکون / APSC / 3 / 25 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 430 گرم / USB, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند / 124X98X76

 

NIKON :: نیکون / 15.6 × 23.6 میلی‌متر / 16.2 / FULL HD / 1/4000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 510 گرم و بدنه با باتری و کارت حافظه 560گرم / فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, پورت HDMI, تکنولوژی تشخیص چهره, کارت حافظه, تشخیص لبخند, USB, GPS / 128 × 97 × 79

 

NIKON :: نیکون / APSC (23.6X15.7) / 3 / 24.7 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 555 / USB, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, WIFI / 129X98X78

 

NIKON :: نیکون / APS-C (23.5 x 15.6 mm) / 3 / 25 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 480 / USB, GPS, فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, تکنولوژی تشخیص چهره, لرزشگیر تصویر, تشخیص لبخند, پورت HDMI, WIFI, کارت حافظه / 125X98X76

 

NIKON :: نیکون / 15.4 × 23.1 میلی‌متر / 16.9 / FULL HD / 1/8000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 780 / پورت HDMI, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 132 × 105 × 77

 

NIKON :: نیکون / APS-C -23.5X15.6 / 5.8 / 24.7 / FULL HD / 1/8000 ثانیه / 18-105 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 675 / فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, تشخیص لبخند, کارت حافظه, USB, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی / 136X107X76

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 10 / 20 / 16.4 / HD / 1/1600ثانیه / 25-250میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 220 / تشخیص لبخند, USB, فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره / 94 × 56 × 22

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 5 / 20 / 16.4 / HD / 1/2000 ثانیه / 28-140 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 114 / تشخیص لبخند, فوکوس اتوماتیک, USB, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر, تکنولوژی تشخیص چهره / 97 × 55 × 20

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 16.4 / HD / 1/1600 ثانیه / 25-200 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 122 / فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر, کارت حافظه, USB, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره / 93X52X225.5

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 16.8 / FULL HD / 1/1600 ثانیه / 25-200 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 124 / USB, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند / 92.3X52.5X22.5

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...