دوربین DSLR

NIKON :: نیکون / APSC / 3 / 25 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 430 گرم / تشخیص لبخند, USB, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره / 124X98X76

 

NIKON :: نیکون / 15.6 × 23.6 میلی‌متر / 16.2 / FULL HD / 1/4000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 510 گرم و بدنه با باتری و کارت حافظه 560گرم / فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, پورت HDMI, تکنولوژی تشخیص چهره, کارت حافظه, تشخیص لبخند, USB, GPS / 128 × 97 × 79

 

NIKON :: نیکون / APSC (23.6X15.7) / 3 / 24.7 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 555 / WIFI, USB, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره / 129X98X78

 

NIKON :: نیکون / APS-C (23.5 x 15.6 mm) / 3 / 25 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 480 / کارت حافظه, WIFI, USB, GPS, فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, تکنولوژی تشخیص چهره, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, تشخیص لبخند / 125X98X76

 

NIKON :: نیکون / 15.4 × 23.1 میلی‌متر / 16.9 / FULL HD / 1/8000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 780 / پورت HDMI, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 132 × 105 × 77

 

NIKON :: نیکون / APS-C -23.5X15.6 / 5.8 / 24.7 / FULL HD / 1/8000 ثانیه / 18-105 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 675 / فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, کارت حافظه, تشخیص لبخند, USB, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی / 136X107X76

 

NIKON :: نیکون / 35.9X24 / 24.3 / HD / 1/4000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 760 / USB, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, تشخیص لبخند, کارت حافظه / 141X113X82

 

NIKON :: نیکون / فول فریم 24 × 35.9 میلی‌متر ((Full frame (35.9 x 24 mm) / 36.8 / FULL HD / 1/8000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 900گرم / کارت حافظه, فوکوس دستی, USB, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, پورت HDMI / 144.78 × 121.92 × 81.28

 

NIKON :: نیکون / 15.4 × 23.1 / 3 / 14.8 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 505 / تکنولوژی تشخیص چهره, USB, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک / 124 × 96 × 75

 

NIKON :: نیکون / 15.4 × 23.2 میلی‌متر / 3 / 24.7 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 455 گرم / لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, WIFI, کارت حافظه, USB, پورت HDMI / 125 × 96 × 76.5

 

CANON :: کانن / 14.9 × 22.3 / 3 / 18.5 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه بدون باتری و کارت حافظه 520 گرم / تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره, WIFI, پورت HDMI, USB, فوکوس دستی, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک / 133.1 × 99.8 × 78.8

 

CANON :: کانن / APS-C (22.3 x 14.9 mm) / 3 / 18.5 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 580 / فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, کارت حافظه, تشخیص لبخند, USB, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی / 133X100X79

 

CANON :: کانن / 14.9 × 22.3 / 18.7 / FULL HD / 1/4000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 515 / USB, کارت حافظه, پورت HDMI, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره / 133 × 100 × 80

 

CANON :: کانن / 22.2 × 14.8 میلی‌متر / 3 / 12.6 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 495 / USB, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تشخیص لبخند / 130 × 100 × 78

 

CANON :: کانن / 14.9 × 22.3 میلی‌متر / 3 / 18.7 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 515 / تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک / 133 × 100 × 80

 

CANON :: کانن / 14.9 × 22.3 / 3 / 18.5 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 262 گرم / تکنولوژی تشخیص چهره, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, WIFI, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, USB, کارت حافظه, تشخیص لبخند / 32.3 × 66.5 × 108.6

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...