قیمت های تضمین شده

سرویس پرداخت در محل در شهر تهران

ایبایار چیست ؟

راهنمای خرید از فروشگاه اینترنتی اینترنت بازار

دی وی آر

دی وی آر Photon STD402H
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 4 / 2 / 960H / 960H / 100 fps / VGA, WAN, LAN, Internet, HDMI, Spot, 3G / Dual stream-SPOT / H.264 / 1 SATA

** لطفا جهت قیمت همکاری تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD404H
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 4 / 4 / 960H / 960H / 100 fps / VGA, WAN, LAN, Internet, HDMI, Spot, 3G / Dual stream-SPOT / H.264 / 1 SATA

** لطفا جهت قیمت همکاری تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD804P
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 8 / 4 / 960H / 960H / 200 fps / Internet, 3G, WAN, VGA, Spot, LAN, HDMI / Dual stream-SPOT / H.264 / 1 SATA

** لطفا جهت قیمت همکاری تماس گرفته شود.


دی وی آر STD804H Hybrid Onvif
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 8 / 4 / 960H / 960H / 200 fps / VGA, AV, Spot, HDMI, 3G / Dual stream-SPOT / 2 SATA

** لطفا جهت قیمت همکاری تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD1604H
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 16 / 4 / 960H / 960H / 400 fps / VGA, WAN, LAN, Internet, HDMI, Spot, 3G / Dual stream-SPOT / H.264 / 2 SATA

** لطفا جهت قیمت همکاری تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD2404C
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 24 / 4 / D1 / CIF / 600 fps / WAN, Spot, LAN, Internet, 3G, VGA / Dual stream-SPOT / H.264 / 3 SATA

** جهت قیمت همکاری لطفا تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD2404D
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 24 / 4 / D1 / D1 / 600 fps / 3G, VGA, WAN, Spot, LAN, Internet, HDMI / Dual stream-SPOT / H.264 / 2 SATA

** جهت قیمت همکاری لطفا تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD3204D
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 32 / 4 / D1 / D1 / 800 fps / Spot, 3G, LAN, WAN, Internet, VGA, HDMI / Dual stream-SPOT / H.264 / 2 SATA

** جهت قیمت همکاری لطفا تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD3216H
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 32 / 16 / 960H / 960H / 800 fps / 3G, LAN, WAN, Internet, VGA, HDMI, Spot / Dual stream-SPOT / H.264 / 8 SATA

** جهت قیمت همکاری لطفا تماس گرفته شود.


دی وی آر STD402H Hybrid Onvif
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 4 / 2 / 960H / 100 fps / VGA, HDMI, 3G / Dual stream-SPOT / 1 SATA

** لطفا جهت قیمت همکاری تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD1604H Hybrid Onvif
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 16 / 4 / Analog 960H,IP 1080P / Spot, HDMI, AV, VGA, 3G / Dual stream-SPOT / 2 SATA

** لطفا جهت قیمت همکاری تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD1616P
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 16 / 16 / 960H / 400 fps / VGA, Spot, HDMI, 3G / Dual stream-SPOT / 8 SATA+2 eSATA

** لطفا جهت قیمت همکاری تماس گرفته شود.


دی وی آر Photon STD2404H
[قیمت : -]
PHOTON :: فتون / 24 / 4 / 960H / CIF / 600 fps / Spot, AV, VGA, 3G / Dual stream-SPOT / 2 H.D.D 3Tra

** جهت قیمت همکاری لطفا تماس گرفته شود.

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...