کولر گازی

کولر گازی ایستاده سامسونگAP50M0
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 48000 / سرمایشی / ایستاده

کولر گازی ایستاده سامسونگAP50M0 مشخصات اصلی: AP50M0-AP50M1 کولرگازی ایستاده با قدرت سرمایش و گرمایش 48.000 BTU/h باز و بسته شدن خودکار دریچه ها... بیشتر 

 

کولر گازی ایستاده سامسونگAP50M1
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 48000 / سرمایشی گرمایشی / ایستاده

کولر گازی ایستاده سامسونگAP50M1 مشخصات اصلی: AP50M0-AP50M1 کولرگازی ایستاده با قدرت سرمایش و گرمایش 48.000 BTU/h باز و بسته شدن خودکار دریچه ها... بیشتر 

 

کولر گازی ایستاده سامسونگAF28FSS
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 28000 / سرمایشی گرمایشی / ایستاده

کولر گازی ایستاده سامسونگAF28FSS مشخصات اصلی: کولر گازی ایستاده با ظرفیت 28000 BTU/h کمپرسور اینورتر هوشمند 50% صرفه جویی در مصرف انرژی قابلیت... بیشتر 

 

کولر گازی سامسونگAQV10PS
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 9000 / سرمایشی گرمایشی / اینورتر

کولر گازی سامسونگAQV10PS مشخصات اصلی: مدلهایAQV10P- AQV13P- AQV19P- AQV25P کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 9000, BTU/h تا 60% صرفه جویی... بیشتر 

 

کولر گازی سامسونگAQV13PS
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 12000 / سرمایشی گرمایشی / اینورتر

کولر گازی سامسونگAQV13PS مشخصات اصلی: مدلهایAQV10P- AQV13P- AQV19P- AQV25P کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 12000, BTU/h تا 60% صرفه... بیشتر 

 

کولر گازی سامسونگAQV19PS
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 18000 / سرمایشی گرمایشی / اینورتر

کولر گازی سامسونگAQV19PS مشخصات اصلی: مدلهایAQV10P- AQV13P- AQV19P- AQV25P کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 18000, BTU/h تا 60% صرفه... بیشتر 

 

کولر گازی سامسونگAQV25PS
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 24000 / سرمایشی گرمایشی / اینورتر

کولر گازی سامسونگAQV25PS مشخصات اصلی: مدلهایAQV10P- AQV13P- AQV19P- AQV25P کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 24000, BTU/h تا 60% صرفه... بیشتر 

 

کولر گازی آینه ای سامسونگneo-vivace AQ19VB
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 825×285 / 18000 / سرمایشی گرمایشی / اسپلیت / تک فاز / 43

کولر گازی سامسونگneo-vivace AQ19VB مشخصات اصلی: - کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش - ظرفیتهای 18000 BTU/h - 99% زدودن ویروسها و... بیشتر 

 

کولر گازی آینه ای سامسونگneo-vivace AQ25VB
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1065×298 / 18000 / سرمایشی گرمایشی / اسپلیت / تک فاز / 43

 کولر گازی سامسونگ neo-vivace AQ25VB مشخصات اصلی: - کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش - ظرفیتهای 24000 BTU/h - 99% زدودن ویروسها و... بیشتر 

 

کولر گازی آینه ای سامسونگneo-vivace AQ13VB
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 12000 / سرمایشی, سرمایشی گرمایشی / اسپلیت

کولر گازی سامسونگneo-vivace AQ13VB مشخصات اصلی: - کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش - ظرفیتهای12000 BTU/h - 99% زدودن ویروسها و باکتریهای... بیشتر 

 

کولر گازی آینه ای سامسونگneo-vivace AS25VB
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 24000 / سرمایشی / اسپلیت

کولر گازی سامسونگneo-vivace AS25VB مشخصات اصلی: - کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش - ظرفیتهای 24000 BTU/h - 99% زدودن ویروسها و... بیشتر 

 

کولر گازی آینه ای سامسونگneo-vivace AS19VB
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 18000 / سرمایشی / اسپلیت

کولر گازی سامسونگneo-vivace AS19VB مشخصات اصلی: - کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش - ظرفیتهای 18000 BTU/h - 99% زدودن ویروسها و... بیشتر 

 

کولر گازی سامسونگmax AS13UG
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 12000 / سرمایشی / اسپلیت

کولر گازی سامسونگmax AS13UG مشخصات اصلی: کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش در ظرفیتهای 12000 BTU/h فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار... بیشتر 

 

کولر گازی سامسونگmax AS19UG
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 18000 / سرمایشی / اسپلیت

کولر گازی سامسونگmax AS19UG مشخصات اصلی: کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش در ظرفیتهای 18000 BTU/h فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار... بیشتر 

 

کولر گازی سامسونگmax AS25UG
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 24000 / سرمایشی / اسپلیت

کولر گازی سامسونگmax AS25UG مشخصات اصلی: کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش در ظرفیتهای 24000 BTU/h فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار... بیشتر 

 

کولر گازی سامسونگmax AQ13UG
 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 12000 / سرمایشی گرمایشی / اسپلیت

کولر گازی سامسونگmax AQ13UG مشخصات اصلی: کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش در ظرفیتهای 12000 BTU/h فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...