دستگاه بخور

دستگاه بخور سرد میدیاS30U-H
MIDEA :: میدیا

دستگاه بخور سرد میدیا S30U-H نشانگر میزان آب قابلیت تنظیم بخار  طراحی زیبا امکان استفاده ازاسانس و عطر  خاموش شدن خودکار در زمان... بیشتر 

 

دستگاه بخور سرد میدیاS25U-B
MIDEA :: میدیا

دستگاه بخور سردS25U-B نشانگر میزان آب قابلیت تنظیم بخار  طراحی زیبا امکان استفاده ازاسانس و عطر  خاموش شدن خودکار در زمان اتمام آب... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...