آبسردکن

MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / دارد

 

MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / ندارد

 

MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / دارد

 

MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / ندارد

 

MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / دارد

 

MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / ندارد

 

MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / ندارد

 

MIDEA :: میدیا / دو خروجی (سرد گرم) / کمپرسوری / دارد

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...