غذا پزها (کوکر)

MIDEA :: میدیا / 6.5 / دارد / تایمر, درپوش پیرکس

 

MIDEA :: میدیا / 4 / دارد / درجه تنظیم حرارت, درپوش پیرکس

 

MIDEA :: میدیا / 6.5 / دارد / تایمر, درپوش پیرکس

 

MIDEA :: میدیا / 3 / 10 / دارد / تایمر, قطع کننده خودکار در زمان اتمام آب

 

MIDEA :: میدیا / 3 / 10 / ندارد / تایمر, قطع کننده خودکار در زمان اتمام آب

 

MIDEA :: میدیا / 6 / ندارد / تایمر, منوی فارسی, نمایشگر ال ای دی

 

MIDEA :: میدیا / 6 / ندارد / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

 

MIDEA :: میدیا / 6 / ندارد / منوی فارسی

 

MIDEA :: میدیا / 1.8 / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

 

MIDEA :: میدیا / 1.8 / ندارد / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

 

MIDEA :: میدیا / 1.8 / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

 

MIDEA :: میدیا / 1.8 / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

 

THOMSON :: تامسون

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...